Leikkiminen

Erilaiset leikit tuovat monipuolisuutta ja vaihtelua suunnistusharjoituksiin. Leikit ja pelit ovat mukava osa toimintaa. Liikuntaleikit voivat toimia harjoituksen alussa tai lopussa liikunnan monipuolisena ja sosiaalisena elementtinä tai lasten suunnistusharjoitukseen voi lisätä leikkimielisyyttä erilaisin tehtävin, kysymyksin ym. seikkailuin

Leikki kehittää ihmistä kokonaisvaltaisesti. Leikissä yhdistyvät kaikki kehityksen piirteet: liikkuminen, tunteet, ajattelu ja sosiaaliset suhteet. Leikkiessään lapsi on aktiivinen ja tavoitteellinen. Lapsi ei kuitenkaan leiki tietoisesti kehittyäkseen, vaan siksi, että leikki tuottaa hänelle mielihyvää. Leikki motivoi oppimaan ja näin fyysistä kehitystä tapahtuu huomaamatta.

Hyvä leikki on sellainen, missä kaikki voivat olla mukana.

Hyvä leikki

 • on hauska
 • opettaa uutta
 • virkistää ja antaa vaihtelua
 • tutustuttaa toisiin ja poistaa jäykkyyttä
 • opettaa toimimaan yhdessä toisten kanssa
 • antaa itseluottamusta
 • lisää tietoja ja taitoja
 • poistaa aggressioita hyväksyttävällä tavalla
 • vapauttaa ilmapiiriä
 • antaa oivalluksia
 • antaa mahdollisuuden olla mukana, osallistua
 • kehittää aisteja
 • on jännittävää ja mielihyvää tuottava
 • kehittää myönteisiä ominaisuuksia
 • auttaa löytämään omat rajat ja kyvyt
 • katkaisee tavallisen elämän ja toiminnan rytmin

Ohjaajan rooli leikissä

Leikin onnistuminen on paljon kiinni ohjaajasta. Huolellisella valmistautumisella ja omalla innokkuudella saa kokemuksia, jotka kehittävät leikinjohtajan ominaisuuksia. Tarkkailemalla muita ohjaajia ja tutustumalla kirjallisuuteen saa malleja ja ideoita. Leikki leikittynä tuntuu aivan erilaiselta kuin, miltä se kuulostaa kirjasta luettuna. Mitä enemmän itse leikkii, sitä paremmin oppii arvioimaan, millainen leikki sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen. Sama leikki toimii eri tavalla eri tilanteissa. Tekemällä oppii ja kokemuksen kautta kehittyy entistä paremmaksi leikinjohtajaksi.

Liikuntaleikit

Liikuntaleikeissä toistuvat perusliikkeet (juokseminen, hyppääminen, kehonhallinta ja välineen käsittelytaidot), joiden toistoja lasten liikunnassa painotetaan. Leikin voi valita myös niin, että sen avulla tietoisesti kehitetään joitakin perusliikkeitä.

Ottamalla suunnistusharjoitukseen mukaan leikkejä kehitetään suunnistusopetuksen lisäksi myös monipuolisesti sekä lapsen fyysisiä että henkisiä taitoja. Leikkien vahvistuvat kaverisuhteet (yhteistoiminnalliset leikit) ja suhde luontoon lujittuu. Kaverien kanssa yhdessäolo ja luontokasvatus ovat tärkeitä teemoja lasten suunnistustoiminnassa.

Mikä on leikkiä?

Vapaus

Lapset leikkivät, koska se on hauskaa.

Pakosta ei synny mitään todellista leikkiä

Leikillä on kuitenkin selvät rajat, omat sääntönsä ja järjestyksensä.

Jännitys

Leikin alkaessa kaikki on vielä epävarmaa. Se tekee leikistä jännittävän ja jännitys kiehtoo ihmisen mieltä. Samalla syöksähtää adrenaliinia vereen. Ihmisen suorituskyky nousee ja henkinen toiminta on huipussaan. Tämä kokemus ottaa ihmisen kokonaan.

Totta vai tarua?

Jokainen tietää, ettei leikki ole totta ja se on kuitenkin samalla totta. Leiki irrottaa leikkijän hetkeksi elämän tavanomaisesta rutiinista.

Uudestaan!

Leikki ei lopu, vaikka sitä olisi jo leikitty kerran. Leikki voidaan leikkiä uudelleen. Monet leikit siirtyvät sukupolvelta toiselle.

.

Leikin valitseminen

Kun leikkiä valitaan, tulee ensin selvittää, mihin sillä pyritään ja mitä tavoitteita se palvelee. Hyvä leikki takaa myös leikkijän henkisen ja fyysisen turvallisuuden. Hyvässä leikissä leikkijän ei tarvitse pelätä loukkaantuvansa.

Leikkiympäristön pitää myös olla turvallinen. Henkinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että leikkiin osallistuja kokee leikin virkistävänä ja miellyttävänä. Leikin alkuperäinen tarkoitus ei saa olla toisen nolaaminen, vaan mielihyvän tuottaminen kaikille leikkijöille.

Vihjeitä leikkitilanteessa toimimiseen

Leiki  – sinä osaat leikin

Kokeile leikki yksin tai pienryhmässä, näin saat leikkiin todellisen tuntuman. Sinä johdat leikin, ei kukaan muu. On tärkeää hallita leikin kulku. Sinun tulee tuntea leikki, jotta voisit ottaa yllätykset huomioon. Leikkijöillä on turvallinen olo, kun he tuntevat, että hallitset leikin. Valitse myös hyvä ohjauspaikka, mikäli et itse osallistu leikkiin.

Selitä leikin säännöt lyhyesti ja selkeästi – sinä johdat leikin

Kerro tarkasti leikin säännöt ja varmista, että ne on ymmärretty. Kertaa yksityiskohdat ja anna mahdollisuus kysymyksiin. Noudata myös sääntöjä.

Jaa tarvittaessa ryhmät ja valitse avustajat

Pyri tasapuolisiin ryhmiin ja vaihtele jakomenetelmiä.

Leikin kokeilu

Anna leikkijöille mahdollisuus harjoitella leikki, jotta varsinaisessa leikissä kaikki tietävät mitä tehdään. Tässä vaiheessa voidaan vielä esittää tarkentavia kysymyksiä ja täsmentää ydinkohdat.

Innostu itse leikistä

Ole hyvänä esimerkkinä leikkijöille. Innostu itse leikkiin, niin leikkijätkin innostuvat. Hapan ja välinpitämätön leikinjohtaja epäonnistuu. Lisäksi kaikkien leikkijöiden pitäisi päästä osallistumaan leikkiin.

Valvo leikkiä

Vaikka innostutkin leikistä, valvo samalla, että kaikki sujuu turvallisesti ja sääntöjen mukaan. Keskeytä leikki, jos siinä ilmenee jokin vaaratekijä tai leikki menee liian rajuksi. Leikki on sinun vastuullasi, ei leikkijöiden. Sinä olet leikinjohtaja.

Ole oikeudenmukainen ja samalla johdonmukainen

Pidä kiinni sovitusta säännöistä, vakka jotkut leikkijöistä vaatisivatkin toisin. Jousta kuitenkin tilanteen mukaan, mutta ole oikeudenmukainen. Muista, että samasta leikistä on useita variaatioita ja voit keksiä omasi tilanteen vaatimusten mukaan.

Käytä psykologista silmää

Pidä ohjat käsissäsi, mutta älä tukehduta leikkijöiden luovuutta. Älä pakota ketään mukaan väkisin, mutta rohkaise leikkiin. Ota erityisesti huomioon arat ja hiljaiset. Keskeytä tai katkaise hetkeksi leikki, jos ilmenee vaaratekijöitä. Jos leikki jumiutuu: innosta, rohkaise ja auta jatkoon.

Aloita ja lopeta leikki – lopeta oikeaan aikaan

Toimi reippaasti etteivät leikkijät pitkästy. Leikin pitää tuottaa leikkijälle nautintoa ja mielihyvää. Leikin pitäisi loppua silloin, kun se tuntuu vielä hyvältä. Pyri aistimaan leikin huippukohta ja lopeta pian sen jälkeen, jottei tunnelma pääse laskemaan liiaksi. Jos leikkijät haluavat ponnekkaasti lopettaa, älä johda väkisin leikkiä läpi. – ei leikitä kyllästymisen asti.

Kerro leikin tulos ja kiitä hyvästä suorituksesta

Merkitse muistiin uudet leikit

Kirjoita uudet leikit itsellesi muistiin. Leikeillä on taipumus unohtua, mutta paperilla ne säilyvät ja ovat helposti palautettavissa mieleen. Näin leikkivarastosi karttuu ja sinulla on enemmän mahdollisuuksia löytää sopivia leikkejä erilaisiin tilanteisiin.

Ohjaajana anna lasten oppia leikkien. Sanotaan, että leikki on lapsen työtä ja tuohon työhön ohjaajat voivat erilaisilla leikeillä antaa paljon aineksia. Siis leikitä ja leiki. Näin opetat uutta.

Lähteet:

Olli Aulio, Suuri leikkikirja

Tuire Autio, Liiku ja leiki, motorisia perusharjoitteita lapsille

Jaana Enroth, Leiki luonnossa

Saara Kaarna, Leiki ja leikitä

Jaana Koskinen, Maastoleikkejä