Ohjaajan rooli

Urheilu ja liikunta seurassa sekä urheiluseurassa kasvaminen ovat merkittäviä asioita lapsen ja nuoren elämässä. Ohjaajat rakentavat toimillaan tuon kasvuympäristön. Suunnittele toimintaa, missä lapset viihtyvät ja joista he saavat sopiva haasteita. Huolehdi, että jokainen lapsi kokee onnistumisen iloa ja löytää omia rajojaan.

Ohjaaja luo toiminnan ilmapiirin ja hänellä on tärkeä rooli myös kasvattajana

Harrastustoiminnassa lapsi opettelee lajitaitojen ohella myös sosiaalisia taitoja mm. ryhmässä toimimista ja toisten huomioimista. Liikuntatilanteissa lapsi on läsnä kaikilla aisteillaan, tunteillaan ja koko olemuksellaan. Ohjaajan tulee huolehtia siitä, että toimintaa hallitsee myönteinen, jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta kunnioittava ilmapiiri.

Ensimmäinen asia on saada lasten luottamus. Se onnistuu olemalla läsnä, osoittamalla viihtyvänsä roolissaan ryhmän ohjaajana, luomalla turvallisen ilmapiirin ja olemalla helposti lähestyttävä. Osoita myös, että asiat joista puhut ovat tärkeitä ja olet asiantunteva.

Lapsen itsetunto vahvistuu, kun hänelle osoitetaan luottamusta ja hyväksyntää.

Hyvä ohjaaja

ymmärtää lasten yksilöllisyyttä ja löytää keinoja huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet. Tue ja kannusta jokaista lasta. Kerro lapselle mitä hän osaa ja että on mukavaa, että hän on toiminnassa mukana. Pidä huoli jokaisesta lapsesta, työsi on tärkeää!

Lapsen itsetunto

rakentuu hyvin pitkälle sen varaan, mitä lapsi tuntee osaavansa. Ohjaajan on mahdollista tukea lapsien ja nuorien itsetunnon kehittymistä. Kertomalla osaamisesta ja arvostamalla jokaisen mukanaoloa, puhalletaan tulta liikkumisen kipinään ja kylvetään oppimisen innostusta.

Tehtäväsuuntautuneisuus

Lasten liikunnassa ja urheilussa on tärkeää korostaa yksilöllistä kehittymistä ja välttää vertailua muihin. Omaan kehittymiseen tähtäävä tehtäväsuuntautunut ilmapiiri antaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua toimintaa omilla tavoitteillaan ja innostaa jatkamaan harrastusta.

 • Korosta oman yksilöllisen kehittymisen seuraamista keskinäisen vertailun sijaan.
 • Kannusta yrittämään. Lapsen itsetunto ja innostus vahvistuu, kun hänelle osoitetaan huomiota, luottamusta ja hyväksyntää.
 • Anna aikaa kehittymiselle, yrittämiselle ja erehdyksille.
 • Anna yksilön arvioida itse tekemisiään. Sinun tehtäväsi ohjaajana ja valmentajana on kuunnella ja myötäelää.
 • Pyydä osallistujilta palautetta ja ota heidät mukaan toiminnan suunnitteluun. Anna mahdollisuuksia vaikuttaa harjoitusten sisältöön.
 • Toteuta tilanteita, joissa tarvitaan yhteistyötä osallistujien kesken.

Uusien ohjaajien rekrytointi

Uusien ohjaajien rekrytoiminen varmistaa toiminnan jatkuvuuden. Miettikää yhdessä, millaisissa tehtävissä uudet ohjaajat tai ohjaamisesta kiinnostuneet henkilöt pääsevät tutustumaan harjoitustoimintaan.

Harva lähtee ohjaajaksi pyytämättä. Pyydä mukaan henkilökohtaisesti. Tee tarjous mielenkiintoisesta vapaa-ajan tekemisestä. Anna opastusta tehtävään ja tarjoa mahdollisuus kouluttautua. Muista toimijoiden huomioiminen, sekä kauden mittaan että kauden päätteeksi. Muutama kiitoksen sana matkan varrella on tärkeä ele.

Ohjaajana toimiminen on mielekästä, kun

 1. Ohjaaja voi itse määritellä, miten paljon hän on mukana.
 2. Ohjaaja kokee, että hänellä on valmiudet hänelle annettuun tehtävään.
 3. Ohjaaja saa vaikuttaa omaan tehtäväänsä ja koko toimintaan.
 4. Ohjaaja saa tukea, apua ja koulutusta.
 5. Ilmapiiri on myönteinen.

Sporttiturva

Seuran ohjaajilla on Olympiakomitean ja Suomen Suunnistusliiton kautta Pohjola vakuutuksen Sporttiturva. Sopimuksella ohjaajat on vakuutettu tapaturmien varalta ja seuralla on toiminnanvastuuvakuutus. Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Lisätietoa Tuplaturvasta