Yhteistyö

Seuran nuoristoiminnan yhtenä lähtökohtana on hyvä olla yhteistyön rakentaminen eri tahojen välille. On tärkeätä huolehtia hyvästä yhteistyöstä kotien kanssa sekä rakentaa toimintamalleja, joissa eri seurojen ja lajien resursseja yhdistetään. Kouluyhteistyön kautta voi saada uusia harrastajia mukaan seuratoimintaan.

Yhteistyö kotien kanssa

Kodit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita seuran ohjaajille. Kotien innostus vaikuttaa lapsen innostukseen harrastustaan kohtaan. Kotien merkitys korostuu lasten liikunta-aktiivisuuteen kasvamisessa. Yhteistyö kotien kanssa sisältää monia toimia.

Kuljettajat harrastuspaikoille

Suunnistuksessa harjoituspaikat vaihtuvat. Lapsi tarvitsee aikuisen tuen tai kyydin päästäkseen harjoituspaikalle. Vanhemman tuki on alkuun tärkeä myös maastossa.

Ohjaajaresurssit

Lasten vanhemmista tulee usein ohjaajia seuraan. Seuran ohjaajien ”sukupolvi” vaihtuu jopa nopeammassa tahdissa kuin viiden vuoden syklissä. Anna vanhemmille mahdollisuus oppia suunnistustaitoja itsekin, linkkaa digitaalinen ohjaajanopas tutustuttavaksi, rohkaise ja kysy mukaan sekä innosta osallistumaan Ohjaajakoulutukseen.

Viestintä

Kerro selkeästi seuran toiminnasta. Pidä avoimena vuorovaikutus kotien suuntaan. Arvosta kotien ja vanhempien panosta harrastuksessa.

Vanhempainilta

Vanhempainilta voi olla tiedottamista ja siihen kannattaa kytkeä keskustelun mahdollisuus. Anna mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Pelisääntökeskustelun kautta jokainen voi osallistua toiminnan arvokeskusteluun.

Vanhempainillan teemaksi sopii liikkumisen määrä ja säännöllinen elämänrytmi. Ideoikaa yhdessä, miten lasten liikkumisen määrää voi lisätä. Toteuttakaa yhdessä tempauksia, joiden avulla lasten innostus liikkumiseen kasvaa.

Yhteistyö seurojen välillä

Harjoitustoiminnan toteuttamiseksi kannattaa etsiä yhteistyötahoja. Muutama suunnistusseura voi tehdä yhteistyötä tai suunnistusseura voi tehdä yhteistyötä toisen lajin seuran kanssa.

Yhteiset harjoitukset

Yhteistyötä tekevien seurojen harjoitukset ovat kaikille yhteisiä. Harjoitusten järjestelyistä vastataan yhdessä, kuitenkin selkeästi sovitulla tavalla ja jokainen tietää mistä harjoituksen osasta on vastuussa. Ohjaus harjoituksessa voi toteutua järjestävän seuran toimesta tai siten, että jokainen seura ohjaa oman seuransa osallistujia.

Rastien ja ratojen jakaminen

Harjoituksia voidaan vaihtaa suunnistusseurojen kesken, jolloin eri seurat käyttävät samoja rasteja – joko samanaikaisessa harjoituksessa tai eri aikaan. Harjoitusten vaihtoa voi tapahtua yksittäisten harjoitusten osalta tai suuremmassa määrin ja vaihtojen osapuolina voi olla eri suunnilta olevia seuroja.

Jokainen seura tekee sovitulla vuorollaan harjoituksen. Harjoituskalenteri tehdään hyvissä ajoin ja siinä näkyy harjoituspaikka ja vastuuseura.

Leiriyhteistyö

Järjestely jakaantuu seurojen kesken joko yhden leirin sisällä tai vuorottain.

Yhteistyö eri lajien kanssa

Monipuolinen liikunta kehittää eri ominaisuuksia tasaisesti ja vähentää urheiluvammojen riskiä. Monipuolisuutta voidaan lisätä hyödyntämällä lajiyhteistyötä.

Liian yksipuolinen harjoittelu voi pitkään jatkuessaan altistaa erilaisille urheiluvammoille. Erityisesti rasitusvammojen riski kasvaa, jos harjoitusohjelma koostuu liian samankaltaisista harjoitteista. Harjoitusohjelman ollessa riittävän monipuolinen eri ominaisuudet kehittyvät tasaisesti. Fyysisten ominaisuuksien kehittymisen lisäksi monipuolinen liikunta on tärkeää motivaation ja psyykkisen jaksamisen kannalta.

Esimerkkejä:

  • Kerran viikossa koripalloa, uintia, hiihtoa, jalkapalloa tms. Valmentaja ko. lajista.
  • Toisen lajin valmentaja vetää suunnistuksen nuorille yhden viikkoharjoituksen osittain tai kokonaan. Tyypillisiä yhteistyön teemoja ovat juoksutekniikka, kehon hallinnan harjoitteet ja yleistaitavuus.
  • Talvikauden viikon hiihtoharjoitus tapahtuu esim. hiihtojaoston vetovastuulla.

Muitakin yhteistyövaihtoehtoja löytyy varmasti.

Yhteistyö koulujen kanssa

Suunnistusseurojen ja lajin kannalta on tärkeää, että koululaiset saavat hyvää, oman taitotason mukaista suunnistusopetusta kouluissa. Ideoita ja tukea kouluyhteistyön kehittämiseksi ja toteutukseen seurat ja opettajat saavat Suunnistusliiton Koulu kartalla -sivustolta.

Toimiva yhteistyö suunnistuksen harrastajien ja koulujen välillä luo paremmat mahdollisuudet suunnistustuntien onnistuneeseen toteutukseen ja jättää opettajalle aikaa itse opetukseen, taitojen kehittämiseen ja liikuntaan.

Kun oppilailla on suunnistustunneilla hauskaa ja he saavat tietoa paikallisen suunnistusseuran aktiivisesta nuorisotoiminnasta, myös suunnistusta harrastavien lasten määrä paikkakunnalla kasvaa.

Opettajien oma suunnistusosaaminen saattaa olla heikkoa, joten opettajien koulutus on myös yksi sopiva yhteistyön muoto.

Koulukartta

Mielekkäiden kokemusten takana on hyvä, paikkansapitävä ja ymmärrettävä kartta. Ajantasalla olevalle kartalle seura voi mallintaa sopivia hyviä harjoituksia tai viedä kiintorasteja maastoon. Seura voi tarjota koululle liikuntapäivän toteutusta esimerkiksi Rastiseikkailun muodossa.

Kartan valmistuksessa tarvitaan yhteistyötä suunnistusseurojen ja koulun kanssa.  Koulujen pihakarttojen valmistukseen riittävät taidot on usein suunnistuksen aktiivisella harrastajalla ja seuran nuorilla.

Suunnistusseurojen tulee neuvotella koulukarttojen rahoituksesta kuntien kanssa. Seurojen tulee valvoa etujaan ja pyrkiä siihen, että suunnistuskartat rinnastetaan kuntien budjeteissa samanlaiseksi kunnallisiksi liikunta- ja urheilupaikoiksi kuin muutkin liikuntapaikat. Lähtökohtana tulee olla se, että kunta maksaa koulukartat kokonaisuudessaan. Mikäli kunta ei tähän perustellusta syystä kuitenkaan lähde, seura voi kertoa, että osa kustannuksista voidaan kattaa liiton jakamalla karttarahalla. Yksi mahdollisuus on kolmikantasopimus: seura vastaa kartan tekemisestä, liitto osallistuu kustannuksiin karttarahalla ja kunta antaa pohjakartat ilmaiseksi käyttöön ja maksaa vähintään kartan tulostuskustannukset.

Mikä on oman seuran resursseihin sopiva yhteistyömuoto

  • Koko kunnan koulujen yhteinen suunnistuspäivä?
  • Rastiseikkailun järjestäminen?
  • Opettajien koulutusilta?
  • Kiintorastiverkosto lähimaastoon?
  • Yksittäiset koulusuunnistustempaukset eri kouluilla?
  • Kuka on vastuussa suunnittelusta, kuka toteutuksessa päiväsaikaan?

Koulusuunnistuksessa on huomioitava, että oppilaiden motivaatio, taitotaso ja liikuntaedellytykset vaihtelevat. Koululiikunnassa pitää huomioida kaikki oppilaat ja pyrkiä löytämään opetustapoja, joilla innostetaan erilaisia ja eritaitoisia oppilaita liikkumaan ja kehittämään omia taitojaan vertaamatta ja kilpailematta liikaa muita vastaan.