1.4.12 Hajautusmenetelmän hallinta

Järjestäjän kannalta oleellista on, että ratamestari ymmärtää käyttämänsä hajontamenetelmän toimintaperiaatteen ja siihen sisältyvät ongelmakohdat tai riskit, osaa käyttää hajontamenetelmää oikein ja osaa tarvittaessa perustella tekemänsä ratkaisut. Symmetriset hajonnat, joissa kaikilla on samat rastit, ovat tässä suhteessa turvallisempia, mutta myös muita hajontatyyppejä voi käyttää, kunhan osallistujalle kerrotaan niiden periaatteet ennen ilmoittautumista.

Ratamestarin tulee ymmärtää käyttämänsä hajontamenetelmän toimintaperiaatteen ja siihen sisältyvät ongelmakohdat tai riskit.

Viestin eri osuuksilla kilpailijat kiertävät yksittäisiä ratoja, radanosia tai rastivälejä erilaisessa järjestyksessä kuitenkin siten, että ns. hajontaparin jälkeen tai viimeistään maalissa kaikki joukkueet ovat kiertäneet samat rastit ja rastivälit. Jotta hajonta edellä kuvatusti ”täyttyisi” koko joukkueella, ratamestarin tulee hallita käyttämänsä menetelmä ja varmistua siitä, että eri osuuksien radoista syntyy samanlainen kokonaisuus kaikilla.

Hajontamenetelmän hallitseminen

Valitse hajautusmenetelmä kilpailun tason ja osanottajamäärän mukaan

Aluemestaruustason tai pienen osanottajamäärän kilpailussa hyvin suunnitellut radat Motala-menetelmällä riittävät hajauttamaan kilpailijat, kun fyysinen hajonta tekee osansa.

Mieti kilpailijan karttaa yhtenä rata-/hajontavaihtoehtona ja nimeä se yhtenä ratana

Motala, esimerkki

Kolmiosuuksisessa viestissä vain kolme erilaista rataa, esim. A, B ja C; joukkue suunnistaa nuo eri radat, jolloin hajonta täyttyy

Vännes, esimerkki

Rata voidaan jakaa kahteen tai useampaankin radan sisäiseen osaan, jossa eri hajonnat, esim. kolmiosuuksisessa viestissä A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Hajonta täyttyy, kun joukkue on juossut kaikki radan osien eri vaihtoehdot, esim. A1, B2, C3 tai A2, B3, C1 jne.

Farsta, esimerkki

Kahden osuuden hajautus muodostuu eri määrästä hajontapareja, esim.  M ja L ja niiden välillä olevista yhteisistä rasteista, esim. ensimmäisen osuuden hajonnasta M-M-L-L ja toisen osuuden hajonnasta L-L-M-M, jolloin hajonta täyttyy. Kyseissä esimerkissä saadaan muodostettua jo 16 erilaista vaihtoehtoa

Esimerkki Jukolan viestistä

Viestin rata-/hajontavaihtoehdot voidaan hajautusmenetelmästä riippumatta koodata numero-numero, numero-kirjain tai kirjain-kirjain -yhdistelmin, jossa ratavaihtoehdon eri osat saavat oman numeronsa tai kirjaimen; esimerkki J7RUXY, jossa J7 kertoo vaihtoehdon olevan Jukolan 7. osuudelta ja kirjaimet RUXY kuvaavat ratavaihtoehdon jakoa radan sisäisesti neljään osaan. Toinen ratavaihtoehto olisi esim. J7STVZ

Hajonta täyttyy, kun esimerkin kirjainyhdistelmässä ei esiinny kahta samaa kirjainta; tässä esimerkissä Farsta-menetelmän hajontaparit ovat R-S, U-T, X-V ja Y-Z, joiden yhdistelminä syntyy 16 eri rata-/osuusvaihtoehtoa.

Nimettäessä 16 eri rata-/osuusvaihtoehtoa numeroin, esim. 1‒16, voidaan hajonnan täyttyminen varmistaa ns. summaparametrina, jolloin esimerkiksi neliosuuksisessa viestissä eri osuudet juoksevat esimerkiksi radat A1-A8-A10-A15 tai A16-A9-A2-A7. Hajonta täyttyy numerosumman ollessa 34.